Senih Muammer Alatur kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/22/2021 0

Senih Muammer Alatur kimdir? Hayatı ve eserleri:  Gazete­ci, İstanbul basınının malûmatı ile ve ahlâk nezâheti İle mümtaz bir siması; 1805 de Manisada doğdu, ilk tahsilini orada Şemsülirfan Mektebinde yaptı, Fransızca öğrenmek için bir ara yine oradaki Alyans İsraelit Mektebi­ne devam etti, beş sınıflı Manisa İdadisini bitirdikten sonra yedi sınıflı İzmir İdadisine geçti; gazeteciliğe karşı ilk aşkı İzmirde tale­be iken duydu, eseri cedid kâğıdı üzerine el yazısı ile «Çiçekler» adında bir gazete çıkar­dı.

On altı yaşında idâdiden mezun olarak İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesine kaydoldu. O zaman bu fakülteye devam mec­buriyeti olmadığı için, ancak imtihan veri­lerek sınıf geçildiği için, içindeki gazetecilik aşkı bu serbesti ile birleşince hukuk tahsilini tamamlayamadı, Türk Yurdu Kütüphanesinin temin ettiği imkân ile «Çocuk Dünyası» mec­muasını çıkardı ve hususi Fransızca dersleri vererek, ailesi varlıklı olduğu halde, kalemi­nin ve bu muallimliğinin kazancı ile Parise gitti; fakat ancak bir yıl kalabildi, Birinci Ci­han Harbi başladığı için memleketine döndü, ihtiyat zabiti olarak 15. Kolordunun 20 d fırkası ile Galiçya cebhesine gitti Mütarekede terhis edildi, o sırada yeni kurulan Akşam Gazetesinin altı muhbir aradığım okuyarak müracaat etti ve bu gazetede otuz dört yıl sürecek olan meslek hayatına atıldı. Akşam­da yıllarca hizmetten sonra sırası ile İkdam, Politika, Tan, Açık Söz, Son Telgraf, Son Saat gazetelerinde muharrirlik, yazı işleri müdür­lükleri yaptı. Tevazuu, bilgisi, hüneri ahlâkı ile dâima hürmet, sevgi gören insan oldu. Üçüncü Umumî Müfettişliğin dâveti üzerine Erzuruma giderek Hür Ses’in başına ğeçti; bu gazete faaliyetini tâtil edince İstanbul’a dö­nerek Yeni Sabaha girdi. Yıllar geçtikçe İstanbulun basın muhiti süratle değiştiği, ken­disi de son derece kaçıngan olduğu için, mes­leğinin tecrübeli bir rüknü olduğu halde atıl­gan gençler tarafından gölgede bırakıldığı hazin bir hakikat olarak gördü. Kardeşleri­nin matbuat hayatından çekilmesi için vâki ısrarlarına «Ben mürekkeb kokusundan ay­rılamam» diye mukavemet etti ise de bir gün Yeni Sabahtaki vazifesine son verildiğini öğ­renince derin bir yeis içinde yalnız meslek­ten değil İstanbul’dan da ayrılarak Ayvalığa, kardeşinin yanma gitti. Hiç şüphesiz ki bu kıymetli gazeteci horozun inciyi takdiri mua­melesine mâruz kalmıştı. Ayvalıkta hasta­landı; yine kardeşiyle beraber sessizce ve pek hazindir ki menzul olarak İstanbul’a dondu Kardeşi Hüsniye Danişmend Hanımefendi: İs­tanbul Ansiklopedisine yazdığı mektupta: «ömrünü, mesleğinin bütün mahrumiyetleri­ne katlanarak harcadı; onu sâdece siz aradı­nız» diyor. Senih Muammer Alatur, Türk basın târihinde mesleğin yüz akı olarak ka­lacak isimdir.

Kaynak: İstanbul Ansiklopedisi, Reşat Ekrem Koçu, Nurgök Matbaası,
İstanbul, 1959

Yorumlar kapalı.