Mustafa Nezihi Albayrak kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/22/2021 0

Mustafa Nezihi Albayrak kimdir? Hayatı ve eserleri:   Türk musikişinâsı; 1874 de İstanbulda Vefâ’da De­de Efendinin torunları Sâniye ve Hadice Ha­nımların evinde doğdu. Babası Bâbıâll mü­meyyizlerinden Mehmed Şevket Bey, annesi Lâtife Hanım’dır. Ne şekilde Dede Efendinin ahfâdından olduğu tesbit edilemedi. 1894 de Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâneyi bitirdi. Mual­lim Maarif başmüfettişi ve Maarif müdürü oldu. Baba tarafından Karamanlı Ali Ağa, ana taraflarından Hekimoğlu Ali Paşa, Mi­mar Koca Kaasım Ağa ve Dede Efendi ahfâdındandır. Annesinden musiki hevesi aldı; teyzezâdesinden on yaşında musikiye başladı.

Hacı Kirâmi Efendi ve Zekâi
Dedezâde Ahmed İrsoy’dan istifade etti. Arab harflerine yani ebcede müstenid
bir nota tertib etmiş ve zengin bir nota kolleksiyonu toplanıştır.

Mustafa Nezihi Albayrak, 200 den ziyade beste, semâi, şarkı, marş, İlâhi bestelemiştir. Evvelâ 1889 da 15 yaşın­da iken bir hüzzam aksak şarkı besteledi.

Kaynak: İstanbul Ansiklopedisi, Reşat Ekrem Koçu, Nurgök Matbaası,
İstanbul, 1959

Yorumlar kapalı.