Nidai kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/26/2015 0

Nidai kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan ikinci Selim asrında yetişmiş Osmanlı tabiblerinden olup Ankaralıdır. Seyahatinde Kırım’a giderek Sahib Giray’ın Kadirşinaslığı semeresi ile Han Hocası olmuştur. Bir kaç sene bu hizmette kaldıktan sonra Konya’ya gelerek vali bulunan şehzade ikinci Selim’e intisab etmiştir. Bu esnada Mevlevi Tarikatına süluk etmiştir. Şehzade’nin tahta çıkışında beraberce İstanbul’a gelerek Hekimbaşı’lığa tayin olundu. İrtihali İstanbul’dadır.

Eserleri:

  • (Menafi’u’n-Nas): 974 (1566)’da yazılmış olup 60 bab üzerine mürettebdir.
  • (Tababet-i Beşeriye ve Baytariyye).
  • (Manzum Baytarname): Nidai Efendi’nin Üsküdar’da Atlamataşı Kütübhanesinde taun ve veba ilaçlarına dair şer’i, hikemi ve Tıbbi kitablardan toplayıp, tecrübelerini de ilave ederek (Rebi’u-s-Selame) isminde bir mukaddime’ yedi bab ve bir hatime üzerine müretteb Türkçe bir eseri ve Nuruosmaniye Kütübhanesinde (Esrar-ı Genc-i Ma’na) isminde büyük bir manzumesi ve ahlak ve mevizelerden (Tenbihname) isminde te’lif bir eseri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.