Mustafa İbn-i Ali (Muvakkit) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/30/2015 0

Mustafa İbn-i Ali (Muvakkit) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Zamanına göre riyaziye ilimlerinin, meslek itibariyle hey’et (nücum) şubesinde ihtisas sahibi olmuş bir zat olup uzun müddet İstanbul’da Sultan Birinci Selim Camiinde muvakkitlik vazifesi ile iştigal etmiştir.

Eserleri aşağıdadır:

 1. — (İ’lamü’l-ibad fi Ahbari’l-Bilad): 931 (1525) de yazılmış olup yedi iklim nazariyesine göre yazılan ve Kanuni Sultan Süleyman’a takdim edilen bu eserde Çin’den Fas’a kadar yüz beldenin gece ve gündüz müddetleri bildirilmiş ve bu beldelerin İslam’ın hilafet merkezi olan İstanbul’a kaçar mil mesafede bulundukları gösterilmiştir.
 2. — (Vafiyetü’l-Evkat): 22 bab üzerine müretteb olup irtifa’ ilmine dairdir.
 3. — (Kifayetü’l-Vakti Li-Ma’rifeti’d-Dair ve Fazlı’d-Dairi ve’s-Semti): 12 bab üzere tertib edilmiş olup mukantarata (köprü ve kemerlere) dair­dir.
 4. — (Teshilü’l-Mikat fi ilmi’l-Evkat): Bir mukaddime, yirmi beş bab üzerine tertib edilmiş muhtasar bir eserdir.
 5. — (Teysiru’l-Kevakibi’s-Semaiyyeti Li-Sa’di’d – Devleti’ş-Şerifeti’s Süleymaniyeti): Cedvelli bir surette Rumi ve Arabi ayların başlangıçları ve şemsi, kameri seneleri ve güneş burçlarının degişikliklerini beyan edici olup 945 (1539)’den 1000 (1592) senesine kadardır.
 6. — (Tuhfetü’z-Zaman ve Ceridetü’l-Evan): Vakitler ilminden ve yedi iklimden bahseden Türkçe mufassal bir eserdir.
 7. — (Risale-i Rub’u Mecib): Cib-i afakı yirmi beş bab üzerine ter­tib edilmiştir. Yıldız da vardır.
 8. — (Muadele-i Nehar).
 9. — (A’mal-i Usturlab).
 10. — (Risaletü’l-Mukantaratı): Te’lif tarihi 935 (1529) dır. Nüshası Yıldız Kütübhanesindedir.
 11. — (Küre ve Usturlab): 956 (1549)’da yazılmıştır. Nüshası Yıldız Kütübhanesinde vardır.
 12. — (Risale-i Zati’l-Kursi): Bir mukaddime, otuz babtır. İrtifa’ (yükseklik) aletlerinden «zatü’l-kursi»nin tarif ve kullanılmasına dair Türkçe bir eserdir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.