Mehmed İbn-i Katib Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/30/2015 0

Mehmed İbn-i Katib Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlıların Meşhur hey’et (kozmografya) alimlerinden olup Konyalıdır. (Mizanü’I-Kevakib), (Terceme-i Cedvel-i Afaki-i Halil), (Tuhfetü’l- Fukara fi ilmi’l-Mikat min rik-i Rub’ı Daireti ve’l-Mukantarat) ile yirmi beş bab üzerine müretteb Muvazzahu’l-Evkat fi Ma’rifeti’l-Mukantarat) isimlerinde eserleri vardır. Son eserini Sultan ikinci Bayezid’e takdim etmiştir. (Mizan) ile (Muvazzah)’ın birer nüshası Ayasofya Kütübhanesinde vardır. Bunlardan başka Mukantarat (yine köprü ve kemerler) ile irtifa’ usulünden bahseden yirmi bab üzere tertib edilmiş (Hediyyetü’l- Müluk) isminde bir eseri ile (Risale fi Resmi Rub’ı’I-Mukantarat) risalesi vardır. (Mizanü’l-Kevakib)’i Kanuni Sultan Süleyman’a takdim ederek iltifatına mazhar olmuştur. Babası Katib Sinan Efendi İstanbul’da Kadırga Limanı yakınında inşa ettiği Nerdebanlı Mescid’in mihrabı önünde medfundur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.