İBNÜ’L-HAYYÂT KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Bekr, Muhammed b. Ahmed b. Mansûr, muktedir bir nahiv âlimi­dir. Semerkand ahâlîsinden olub Bağdad’a gitmiş, orada İbrâhim ez-Zeccâc ile görüşmüş, aralarında münazaralar cereyan etmiştir. Vefatı (320) târihi­ne müsadiftir.

Kudret-i İlmiyyesi :

Îbnü’l-Hayyât müfessir, lisân-ı Arabîye  bi-hakkın  vâkıf, hüsn-i ahlâka mâlik, hoş sohbet bir zâttır. Nahivde iki mezhebi biribirine karıştırırdı.

Müellefâtı:

Me’hazlar: Fihrist-i  İbn-i  Nedîm,  Buğyetü’l-Vuât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.