İBN-İ KEYSÂN KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebü’l-Hasen,Muhammed b. Ahmed b. İbrâhim b. Keysân, nahiv âlimlerindendir. (320) târihinde vefat etmiştir.

Kudret-i  İlmiyyesi:

İbn-i Keysân, fâdıl, âlim, müfessir bir zâttır. Müberrid’den, Sa’leb’den teallüm etmiştir. Nahiv hususunda Basralılar ile Kûfelilerin mezheblerini karıştırmıştır.

Ebû Hayyân et-Tevhîdî demiştir ki : “Ben İbn-i Keysân’ın meclisinden daha fâideli, daha mütenevvi’ ulûm ve fünûnu cami’ bir meclis görmedim.”

Müellefatı: 400 vara.Mikdarıdır. Ve saire

Me’hazlar : Fihrist-i İbn-i Nedim, Buğyetü’l- Vuat.

    KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.