İBNÜ’L-MÜNZİR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Muhammed b. İbrahim Ebû Bekr en-Nîsâbûrî, kudretli bir âlimdir. Mek-ke-i Mükerreme’de mücavir bulunmuştur. (309) veya (310) târihinde vefat ettiği kaydolunuyorsa da bunu Zehebî kabul etmiyor. Çünkü Muhammed b. Yahya bu zâta (316) senesinde mülâki olmuştur.

Mevki-i   İlmîsi:

İbnü’l-Münzir, tefsirde, hadîsde, fıkıhda bir imamdır. îctihad mertebe­sini ihraz etmiş olduğundan Zehebî’nin beyânına göre başkalarını taklîd et­mezdi. Fakat, İbn-i Sübkî’nin ifâdesine nazaran İmâm-ı Şafiî’nin ashabına dâhildir. Kendisi her ne kadar içtihâd-ı mutlak derecesini hâiz ise de bu hâl Şafiî mezhebinde bulunmasına mâni’ değildir. Çünkü, ictihadları İmâm-ı Şafiî’nin içtihadına tevâfuk eden ve bu cihetle ale’l-ekser İmâm-ı Şafiî’nin usûlü dâiresinde mesaili istihraca çalışan zevat, İmâm-ı Şafiî’nin ahzâbından sayılır. İşte İbn-i Münzir de bunlardan biridir.

Müellefâtı: Ve sâire.

Me’hazlar: Tezkîretü’l-Huffâz, Tabakaatü’s-Sübkî.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.