Îbn-i Zafer Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/09/2014 0

Îbn-i Zafer Kimdir? Hayatı ve eserleri: Ebû Abdi’llâh, Hüccetü’d-Din, Muhammed b. Muhammed b. Zafer el-Kureşî es-Saklebî, büyük bir edîbdir. (497) târihinde Saklebe’de doğ­muş, Mekke-i Mükerreme’de neş’et etmiş, Afrika’da, Endelüs’de seyehatlerde bulunduktan sonra Şam’a avdet edip Hamâd’da tavattun eylemiş ve orada (565) târihinde vefatı vuku’ bulmuştur. Rahmetu’Mâhi aleyh.

Kudret-i İlmiyyesi:

İbn-i Zafer, kudretli bir âlimdir, eserleri her tarafa intişâr etmiştir.Nahiv ilminde mütehassis idi, müfessir, müdekkik, sâlih, zahit, mâ-lâ ya’nîden müctenip bir zât idi Bir aralık Halep’de Sünnîler ile Şiîler arasında zuhur eden bir fitne neticesinde kitapları yağmaya, uğramıştı.

Müellefâtı: bir kaç ciltlik bir tefsirdir.Üç cildi Dârü’1-kütübi’-Mısriyye’de (310) numaradadır, (matbû’dur. necîb evlâda âid, matbu’ bir eserdir. tefvîza, teessîye, sabr u rızâya, zühde müteallik, matbu’ bir eserdir. İtalyancaya, İngilizceye terceme edilmiştir. Tercemeleri de matbû’dur,   ve saire.

Me’hazlar: Vefeyâtü’l-a’yân, El-A’lâm, Keşfü’z-zünûn, Mu’cemü’l-matbûâti’l-Arabiyye, Buğyetü’l-vuât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.