Ebu’l Hasen Ali El-Ensari Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/09/2014 0

Ebu’l Hasen Ali El-Ensari Kimdir? Hayatı ve eserleri: Alî b.Abdi’llâh b. Halef el-Endelüsî, nuhâtdan bir zâttır. Vefatı (567) târihine müsadiftir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Kudret-i Îlmiyyesi:

Bu zât, İbnü’n-ni’me denmekle ma’rûf, kitabeti ile, ulûm-ı Arabiyyeye vukufu ile meşhurdur. Tefsire, fıkha hadim, tedrise muvâzab idi. Kur-ân-ı Kerîm’e tefsir, Sünen-i Neseî’ye şerh yazmıştır.

Me’hazlar : Buğyetül-vuât, El-A’lâm,

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.