Hüccetü’l-Efâdıl, Alî Harzemî Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/09/2014 0

Hüccetü’l-Efâdıl, Alî Harzemî Kimdir? Hayatı ve eserleri: Ebü’l-Hasen, Alî b. Muhammed b. Alî el-Imrânî, büyük bir edipdir. Fahrü’l-meşâyih lâkabını da hâizdir. (560) târihlerine doğru vefat etmiş­tir.

Kudret-i  Îlmiyyesî:

Bu zât, Zemahşeri’nin en büyük tilmizlerindendir, mezheben Mu’tezilî’dir. Müfessir, esrâr-ı edebe vâkıf, kelâm-ı Arab’ın gavâmızına muttali’ idi. Ömrünün âhirini neşr-i ilme hasretmiş, salâh-ı hâl ile zühd ü takva ile muttasıf bulunmuştur.

Müellefâtı :

Me’hazlar :  Keşfü’z-zünûn, Buğyetü’l-vuât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.