İBN-İ ŞAHİN KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

İBN-İ ŞAHİN KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ebû Hafs, Ömer b. Ahmed el-Bağdâdî, meşhur bir âlimdir. (297) de doğ­muş,  (385) te vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmîsi :

İbn-i Şahin, kuvvetli bir ilim sahibidir. Muhammed b. Muhammed b.. el-Bâğandî’den, Muhammed b. Hârûn el-Mücedder’den, Ebü’l-Kasım el-Bagavî’den, Ebû Alî Muhammed b. Süleyman el-Mâlikî’den ve Dımışk’da Ebû Ishak ibn-i Ebî Sabit’ten hadîs dinlemiştir. Kendisinden de Ebû Saîd el-Mâlînî ve Ebû Bekr el-Berkaanî gibi zâtlar rivayette bulunmuşlardır.

Meşhur bir vaiz olan İbn-i Şahin, muhaddisü’1-Irak sayılmaktadır. İbn-i Ebi’l-Fevâris diyor ki : “İbn-i Şahin sikadır, me’mûndur, kimsenin tasnif edemeyeceği kadar kitap tasnîf etmiştir.”

Muhammed b. Ömer ed-Dâvûdî de demiştir ki; “İbn-i Şâhîn, bakıyyetü’ş-şüyûhtur. Şu kadar var ki, lâhhândır, bir de fakih değildir, onun yanında bir kimsenin mezhebinden bahsedilse, ben “Muhammediyyü’l-Mezhebim”, der.”

Dârekufnî de İbn-i Şâhin’in lâhhân olduğuna kaail olmakla beraber sika bulunduğunu tasdik ediyor.

Müellefâtı : Uç yüz otuz kitap tasnîf ettiği mervî olan İbn-i Şâhin’in bir kısım eserleri şunlardır: Otuz cilt kadardır. Cüzdür. 150 cüzdür  100 cüzdür.

Me’haz : Tezkiretü’l-Huffâz.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.