EBÜ’L-HASEN ER-RUMMÂNÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Alî b. İsâ b. AH er-Rummânî, nahviyyûnun kibarından bir âlimdir. Aslı Sâmerrâ’dandır. (296) da Bağdad’da doğmuş, (384) târihinde yine Bağdad’da vefat etmiştir.

Mevki-i  İlmîsi:

Bu zât, müfessirdir, nahiv, lügat, fıkıh, mezheb-i Mu’tezile veçhile kelâm ilimlerinde mütehassıs bulunuyordu. Ebû Bekr b. es-Serrâc’tan ve Ebû Bekr b. Düreyt’den ilim ahzetmiş, kendisinden de Ebü’l-Kasım Alî ed-Dakîkî teallümde bulunmuştur.  Rahmetu’llâhi aleyh.

Müellefâtı : Ve sâire.

Me’hazlar:  Buğyetü’l-Vuât.   Nüzhetü’l-Elibbâ’,  El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.