UBEYDULLAH EL-ESEDÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebu’l-Kaasım,  Ubeydullah b. Muhammed el-Mevsılî, ulemâdan bir zât­tır. (387) târihinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmîsi :

Ubeydullah, Arabiyyâta muttali’, müfessir, Mu’tezile mezhebine sâlik bu­lunuyordu. Çalışkan bir ilim sahibi olduğu asarından anlaşılmaktadır.

Müellefâtı  : Kur’ân’a dâirdir. Aruza dâirdir kafiyeler hakkındadır. Eş’ârı da vardır.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.