İBN-İ MİKSEM KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Muhammed b. el-Hasen b. Ya’kub İbn-i Miksem, Ebû Bekr el-Attâr, na­hiv ve ilm-i kırâet mütehassıslarından bir zâttır. (265) de doğmuş, (355) tâ­rihinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Kudret-i  İlmiyyesi :

İbn-i Miksem, müfessir, zabt ve itkan ile ma’rûf, ulûm-i Arabiyye’ye vâ­kıf, meşâhîr-i kurrâdan ma’dûddur. Eimme-i kırâete bâzı muhalefetlerinden dolayı tenkîde uğramıştır. Ebû Müslim el-Keccî’den, Sa’leb ile Yahya b. Mu­hammed İbn-i Sâid’den ilim ahzetmiş idi. Kûfelilerin nahvinde bihakkın mü­tehassıs bulunuyordu. Mütefennin, çalışkan bir zât olduğu asarından anlaşıl­maktadır.

Müellefâtı  :

Me’haz  :  Buğyetü’l-Vuât.[263]

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.