İBN-İ EBÎ OSMAN KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Saîd Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed en-Nîsâbûrî, faziletli bir zâttır. (228) de doğmuş, (353) senesi Tarsus’da şehîden vefat etmiştir, Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmisi:

İbn-i Ebî Osman, zamanının kudretli bir âlimidir. Bir müfessirdir. Natûk, haşmet ve kemâl ile muttasıf, nıücâhid bir zât idi. Horasan’da, Irak’da, Cibuti’de birçok meşâhire mülâki olmuş, ezcümle Ebû Amr el-Haffâf, Abdu’llah b. Sîreveyh, Hasen b. Süfyân, El-Heytem b. Halef ed-Dûrî, Hâmid b. Şuayb gibi ekâbirden Hadîs dinlemiş, kendisinden de Hâkim birçok rivayetler­de bulunmuştur.

Müellefâtı: Ve saire.

Me’haz: Tezkiretü’l-Huffâz.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.