EBU BEKR EN-NAKKAŞ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Muhammed b. el-Hasen b. Ziyâd el-Mevsılî, Şafiî âlimlerinden mukte­dir bir zattır. (266) târihinde Bağdad’da doğmuş, Bağdad’da neş’et ederek tedris ile meşgul olmuş uzun bir müddet de seyahatte bulunmuştur. Gençliğinde tavanları, duvarları boyadığı için Nakkaş denmekle ma’rûf olmuştur. Vefatı (355) târihine müsadiftir.

Mevki-i  İlmîsi:

Ebû Bekr en-Nakkaş’ın ilmindeki celâlete herkes şahadet etmektedir. Bu hususda ittifak vardır. Ancak rivayet ettiği hadîslerin bir kısmı mevzu’ veya münkerdir. Bu cihetle kendisini tevsik ve tezkiye edenler bulunduğu gi­bi, taz’îf edenler de bulunmuş, hakkında “Metrûkü’l-hadîs” denilmiştir.

Bu zât, bir müfessirdir. Hattâ “Şifâü’s-Sudûr” nâmıyla yazmış olduğu tefsirde başka müfessirlerin sözlerini iktibas etmemek cihetini İltizâm et­miştir. Tefsirinde rivayet tarîkına büyük bir mevki’ vermiştir. Fakat bunla­rın arasında br kısım münker, mevzu’ hadisler de bulunmuştur. Bu cihetle El-Lâlekâî diyor ki: “Bu, Şifâü’s-Sudûr değil, İşfâü’s-Sudûr’dur”.

Müellefâtı: Ve Sâire,

Me’hazlar:Tezkiretü’l-Huffâz,Tabakaatü’s-Sübkî,Keşfü’z-Zünûn,El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.