EBÜ’L-HAKEM, MÜNZİR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebü’l-Hakem, Münzir b. Saîd, fudalâdan bir zâttır. (302) de doğmuş, (349) târihinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmîsi:

Ebü’l-Hakem Münzir, ulemâdan, Endülüs üdebâsından, tefsire vâkıf bir zâttır. Gırnata’da El-Cemâa kadılığına ta’yîn edilmişti. Dâvûd-i Isfahânî’ nin mezheb-i fıkhîsine sâlik idi. Fakat, meclis-i hüküm’de İmâm-ı Mâlik ile ashabının mezhebine göre hükmederdi.

Müellefâtı  : Eş’ân da vardır.

Me’haz :  El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.