İBN-İ EBÎ DÂVÛD KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Abdu’llah b. Süleyman b. el-Eş’as el-Ezdî es-Sicistânî, meşhur bir muhaddistir. (230) târihinde Sicistan’da doğmuş, babasiyle beraber birçok seyâhatlarda bulunmuş, Bağdad’da tavattun edip (316) târihinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmisi:

İbn-i Ebî Dâvûd, Ehl-i Irak’ın imâmı idi. Müfessir, muhaddis bir zât idi.

Müllefatı: Matbu’dur.

Me’hazlar :  Tezkiretü’l-Huffâz,  El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.