EBÛ İSHÂK EZ-ZECCÂC KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

İbrahim b. es-Seriyy b. Sehl, meşhur bir nahiv âlimidir. (241) târihinde Bağdad’da doğmuş (311) târihinde yine Bağdad’da vefat etmiştir.

Kudreti İlmiyyesi:

Fazilet ve diyanetle muttasif olan Zeccâc, müfessir, edîb, fâzıl bir zât­tır. Hele nahiv ilminde imâm sayılmaktadır. Müberrid’den, Sa’leb’den ve şâir meşâhîrden ilm ü edeb tahsil etmiştir. Gençliğinde bir taraftan ilme çalışır, bir taraftan da hakkâklık san’atiyle maişetini te’mîn ederdi. Bu münâsebet­le kendisine Zeccâc denilmiştir. Kazancından bir mikdârını üstadı Müberrid’e verirdi, bilâhare Vezir Ubeydu’llah b. Süleymânîın oğlu Kaasım’a mu­allim ta’yîn edilmişti. Sonra Kaasım da Vezîr olunca Zeccâc’ın tâlii parla­mış, mevkii yükselmiş, varidatı pek ziyâde artmış, Kasım’ın kâtipleri arası­na girmiştir.

Zeccâc, tefsirde de ihtisas sahibidir. Tefsirinde en ziyâde lisaniyat belâğat i’tibâriyle büyük bir kudret göstermiştir, Zemahşerî gibi bî-nazîr bir müfessir, nahv’e âid tedkîkat ve tahkikatını Zeccâc’ın tefsirinden mülhem olmuş gibidir.

Zeccâc, Hanbeli Mezhebi’ne büyük bir merbûtiyyet gösterirdi. Hâttâ ve­fatı esnasında “Yâ Rabbî! Beni Ahmed b. Hanbel (radiya’llahu anh) in mezhebi üzerine haşr eyle.” diye dua etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Müellefâtı: Bu kitabın bir kısmı Süleymâniye Kütüphânesi’nde 1089 numarada mevcûddur.  Tasrif-i elfâz’a dâir olup matbû’dur.

Me’hazlar: Buğyetü’I-Vuât, Mu’cemü’l-Üdebâ, Mevzûâtü’l-Ulûm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.