Hüseyin Rıfkı Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/24/2015 0

Hüseyin Rıfkı Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kırım’a bağlı Taman (Tıman) beldesinden olup Şam Valiliğinde irtihal eden Müşir Emin Paşa’nın babasıdır. Mühendishanenin açılış tarihi olan 1210 (1796) senesinden itibaren yirmi iki sene baş-hoca adı ile muhtelif ders ve ilimleri okutan Osmanlı riyaziyecilerinin güneşidir. O zamanki talebe arasında (Büyük Hüseyin Efendi) şöhreti ile ma’ruftu.

Müellefatı:

1209 (1795) da basılan (Lağım Risalesi), 1212 (1797) de basılan (Usul-i Hendese) ile (Müsellesat-ı Müsteviye), (İmtihanü’l-Mühendisin), (UsuI-i istihkamat), (Usul-i inşa-i Tarik), (Mecmuatü’l-Mühendisin), (Telhisu’l-Eşkal), (el-Medhalü fi’l-Coğrafya), Arapça. (irtifa’ Risalesi) ve Humbara Cedveli ve sairedir. Bir de Arapça (Feridetü’l-Münireti fi ilmi’l-Küreti) isminde yazma bir eseri vardır. 1232 (1817) de Medine-i Münevvere’nin mukaddes binalarının tamirine me’mur olarak gönderildikleri zaman orada vefat etmiştir. Harbiye Mektebinin derslerinin tensikinde büyük himmeti görülmüştür. (Mecmuatü’l-Mühendisin)’i 1217 (1802) de, (Telhisü’l-Eşkal)i 1239 (1824) da Mısır’da, (Usul-i Hendese) ile (Medhal-i Coğrafya)sı ve (Müsellesat-i Müsteviye)si İstanbul’da basılmıştır.

(Mecmuatü’l-Mühendisin) hakkında Askerî Müzesi müdürü Ahmed Muhtar Paşa’nın (Ahval-name-i Müellefat-ı Askeriye-i Osmaniye) adlı eserinde lüzumlu izahat vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.