Hacı Mahmud Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/21/2015 0

Hacı Mahmud Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Niş ser-gerdelerinden 1173 (1760) de vefat eden Hacı Hasan Çavuş’un oğlu olup babasının hayatında ilim tahsili için Kahire’ye giderek Cami’u’l-Ezher’de uzun rnüddet şeyh Hasan e’-Ceberti el-Hanefi’den ilm-i nücum ve hey’et (astronomi) öğrenimi görmüştür. Sultan Birinci Abdülhamid’in saltanatının sonlarına doğru İstanbul’a gelmiş ve padişahın iltifatına mazhar olmuştur. Bu münasebetle kendisine ve evladına meşrut olmak üzere Süleymaniye Muvakkitliği ile beraber Süleymaniye’nin Dökmeciler tarafına bakan meydana çıkan merdivenin üzerindeki ev ihsan buyurulmuştur. Orada oldukça mühim olan kütübhanesinin içinde ve bir çok rasathane aletleri arasında uzun seneler ikamet ettikten sonra ve­fat etmiş ve kendi talebesi olan Şeyhü’l-İslam Arif Hikmet Bey’in Nuh Kuyusunda bulunan Türbesi’nin avlusunda defn olunmuştur.

Yaşı doksanı mütecaviz idi. Mezar taşında oğlu Süleymaniye Muvakkiti Hattat Hacı Mustafa Efendi’nin imzası ile şu kitabe kazınmıştır:

«Haza kabri el-hac Mahmud ibn-i el-hac Hasan en-Naşi. el-Muvakkıti bi-Cami’is-Sultan Süleyman Han aleyhi’r-rahmetu ve’l-gufran. el-müteveffa fi 20 Rebiulahir sene 1223 (1808)»

Riyaziyeye dair yazdığı eserlerden yalnız risaleler görülmüştür:

  • — (Risaletün fi Resmil Küreti…) Arapçadır.
  • — (Der Beyan-ı Takdim-i Havas, ki Takvim-i Erkam ve Huruf-i Guyend). Bu eseri Türkçedir.
  • — (Kaide-i istihrac-ı Husuf). Türkçedir.
  • — (Kaidetü fi istihrac-ı Küsuf). Türkçedir.
  • — (Kaidetü fi Vaz’ı Cedvel-i ihtilafi’l-Manzarı).
  • — (Harekatü’l-Kevakibi’s-Sabiteti).

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.