Ebû Hafs Ömer El-Cenzî Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/09/2014 0

Ebû Hafs Ömer El-Cenzî Kimdir? Hayatı ve eserleri: Ömer b. Osman b. el-Hüseyn, muktedir bir âlimdir. Yetmiş yaşını mütecaviz olduğu halde (550) târihinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh,

Kudret-i  İlmiyyesi:

Ömer el-Cenzî, nahv ve edebde imam idi, müttekî, nezâhet-i nefse mâlik, kuvvetli bir şâir bulunuyordu. Bağdad’a giderek birçok fudalaya mukaarin olmuş, Ebü’l-Muzaffer el-Ebîverdî’den edeb, Abdü’r-Rahmân ed-Dûnî’den hadîs ahzetmiştir.

Sem’anî diyor ki: Bu zât bir tefsir tasnif etmiştir ki, eğer tamam olsa idi bir misli bulunmazdı.

Mehaz : Buğyetü’l-‘vuât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.