İBN-İ DERESTEVEYH KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Abdu’llah b. Ca’fer b. Deresteveyh, nahiv ulemâsındandır. Künyesi Muhammed’dir. (258) de doğmuş, (347) târihinde vefat etmiştir. Rahmetu’I-lâhî aleyh.

Mevki-i İlmisi :

İbn-i Deresteveyh, ulûvv-i kadr ile, kesret-i te’lîfât ile müştehir, müfessir bir zâttır. Müberrid’e, Sa’leb’e musâhib, İbn-i Kuteybe’ye mülâki olmuş, kendisinden de Dârekutnî, ve şâire hadîs ahzetmiştir. Nahiv ve lûgatde Basralılara yardım ederdi. Kendisini İbn-i Mende tevsik, Hibetu’llah el-Lâlekâî taz’îf etmiştir. Vefatına kadar Bağdad’da ikamet etmiştir.

Müellefâtı: Nahivdendir, matbû’dur.

Me’hazlar:   Buğyetü’l-Vuât,  Mu’cemü’l-Matbûât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.