Emînü’d-Dîn Et-Tabersî Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/09/2014 0

Emînü’d-Dîn Et-Tabersî Kimdir? Hayatı ve eserleri: Emînü’d-Dîn, Ebû Alî, el-Fadl b. el-Hasen, Tabaristan’a mensup bir zâttır. (548) târihinde “Senirvâr” da vefat etmekle na’şı Meşhed’e nakle­dilmiştir.

Kudret İlmîyyesi:

İmâmiyye’den bulunan Tabersî, müfessir, müdekkik, lisân-ı vâkıf bir âlimdir. Birtakım eserleri vardır.

Müellefâtı: bu iki eser tefsire dâirdir bu iki eser, Keşfü’z-zünûn’a göre Ebû Ca’fer, Muhammed b. el-Hasen et-Tûsî’nindir

Me’hazlar : El-A’lâm, Ravzâtü’l-vennât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.