Badi Ahmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/01/2015 0

Badi Ahmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Maarif erbabından ve hal tercemesi (biyografi) mütehassıslarından, himmetli ve çalışkan bir zat olup Edirne’lidir. Son me’muriyetleri Edirne, Konya ve Bursa Vergi Müdürlükleri idi. 1326 (1910) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Eyübde Nerdübanlı Kabristanında medfundur.

Eserleri:

  • (Riyaz-ı Belde-i Edirne). Edirne hakkında yazılan (Enisu’l-Müsamirin)in hataları, noksanları ikmal edilmek ve pek çok faydalı ilaveler derc olunmak üzere meydana gelen kalın bir eser olup üç cild şeklinde tertib olunmuştur.
  • (Devayih-i Vilayet-i Edirne). Edirne vilayetinin mülhakatına dair olup bir cilddir.
  • (Armağan). Manzum ve mansur Osmanlı atasözlerini ihtiva eder.
  • (Mesadir-i Lisan-ı Farisi). Türkçe’den Farsçaya, Farsçadan Türkçeye masdarları gösterir.
  • (Tavzihu’l-Ebvab Ala Teshili’l-Hesab).
  • (Divan).

«Kainat» redifli gazelinden :

Ayn mevcudata eyler kudretullahi ıyan

«Badiya» ayine-i ibret-nümadir kainat

Yazı ve nakış san’atına da vukufu vardır. Merhumun bu eserleri ile bine yakın olan kitabları Oğulları Edirne meb’usu olan Faik Bey tarafından Edirne’de Sultan Selim Kütübhanesine hediye edilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.