Ahmed Meabî Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/17/2015 0

Ahmed Meabî Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Halveti tarikatı şubelerinden Sümmaniye kolunun kurucusu Muhammed Sümmanî Medeni Halifelerinden Sıddık ibni Ömer Han’dan hilâfet almıştır. 24 bab ve her bab bir takım fasıllara ayrılmak üzere (Musaffa) isminde sülük ve âdabın keyfiyetinden bahseden Türkçe tasavvufa aid bir eseri vardır ki, nihayetindeki:

Musaffanın hitamına dedi mülhem bunu tarih

İlâhî «Rabbena heyyi’ lenâ emreke rüşden»

beytinin delâleti olan 1211 H. tarihinde tamamlamıştır. Bu eserin bazı fasıllarında bir miktar şiirleri de vardır. Bu cümleden olarak

Mal ü evlâd, ilm-ü iz’an nafi olmaz ey Meâb!

Masiva ağyar elinden dil müsellem olmadan…

Bazı karinelere göre İstanbullu olduğu anlaşılıyor. Eserin bazı yerlerinde oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi’nin manzumeleri ilâve edilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.