Ahi Ahmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/27/2015 0

Ahi Ahmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Mevlana Celâleddin Rumi (ö. 1273) ve Sultan Veled (ö. 1312) zamanının tanınmış Ahilerinden idi. Bazı araştırmalarda Evhadiyye Tarikatı’nın kurucusu Evhadüddin Hamid el-Kirmânî’nin Anadolu’daki önde gelen müritlerinden olduğu ve Malatya’da şahne iken Sâdeddin Köpek (ö. 1238) taraftarları arasında yer aldığı gerekçe­siyle Konya’ya getirilip tutuklandığı ileri sürülür. Anonim Selçuknâme’de Cimri Olayı sırasında Konya’daki Ahilerin Ahi Ahmed ve Ahi Ahmed Şah tarafından idare edildikleri belirtilir. Ahmed Eflâkî (ö. 1360), inatçı diye andığı Ahi Ahmed’in, hem Mevlana hem de Sultan Veled döneminde Mevlevilere muhalefet ettiğini ve oğlu Ahi Ali’nin, onun vefatından sonra Sultan Veled’in müritleri arasına katıldığını belirtir.

İsmail ÇİFTCİOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

AHİ AHMED 

  1. Murad dönemi (1362-1389) Ankara Ahile-rindendi. Hayatına dair fazla bilgi bulunma­maktadır. Ankara civarında Ahi Tura Bey ile müştereken timarları mevcuttu. Ayrıca bir med­resesi vardı. 1438 tarihinde kızı Hunnire Hatun bu medresede mütevelli idi.

Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.