Thales kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/26/2014 0

Thales kimdir? Hayatı ve eserleri

Miletos  ya  da  İyonya  Okulu’nun  kurucusu,  düşünce  tarihinin  ilk  filozofu  olduğu  kabul  edilen Thales’tir. Yedi bilge  arasında da  adı  geçen Thales’in MÖ 6.  yüzyılın  ilk  yarısında  yaşamış  olduğu sanılmaktadır. Thales  (MÖ 624-546), bu döneme özgü bilim adamı-filozof  tipinin seçkin bir  temsilcisiydi. Onun özellikle matematik ve astronomi alanında önemli çalışmalar yaptığı kabul edilir. Bilimsel faaliyetleri bir yana, Thales’te  felsefe bakımından  esas önem  taşıyan husus, onun  “Neyin gerçekten var olduğu” sorusu  üzerinde  düşünmüş  olmasından  kaynaklanır.  Bu  çerçeve  içinde,  doğada  var  olan  şeylerin tüketici  bir  listesini  yapmayı  amaçlamayıp,  şeylerin  varlığa  gelmeleri  ve  daha  sonra  da  yok  olup gitmeleri olgusundan etkilendiği  için kalıcı bir gerçekliği bulmaya çalışan Thales, görünüş-gerçeklik, çokluk-birlik ayrımı yaparak varlığa önce gelip sonra giden, sürekli değişme halindeki şeylerin ya da fenomenlerin gerçek olamayacağı sonucuna varmıştı. Başka bir deyişle, “neyin gerçekten var olduğu” sorusunu  yanıtlamanın  yegâne  yolu,  onun  gözünde  birlik  ile  çokluk  ya  da  görünüş  ile  gerçeklik arasındaki ilişkiyi doyurucu bir biçimde ifade edebilmekten geçti. O, buna göre, gözle görünen bireysel varlıkların ve değişmelerin oluşturduğu kaosun, çokluğun gerisinde akılla anlaşılabilir, kalıcı ve sürekli bir gerçekliğin var olduğuna  inanmıştı. Thales, çokluğun kendisinden  türediği, çeşitliliğin gerisindeki bu birliğin “su” olduğunu öne sürmekteydi.

Kaynak: Felsefe Tarihi, Ahmet Cevizci

Yorumlar kapalı.