Tâcü’l-Kurrâ Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/09/2014 0

Tâcü’l-Kurrâ Kimdir? Hayatı ve eserleri: Ebü’I-Kasem, Mahmud b. Hamza b. Nasri’l-Kirmânî, Nahiv ulemâ­sından bir zâttır. Bir aralık vatanından ayrılmış, (500) târihinde berhayât olup bu târihten sonra vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh. Tâeü’l-Kurrâ’, müfessir, lisân-ı Arapta mütehassıs, pek zekî, dikkat-i nazara, husn-i istinbâta mâlik Şâfiiyyü’l-mezhep bir âlimdir. Kıymetli müellefâtı vardır.

Tâcü’l-Kurrâ’nın Lübâbü’t-Tefâsir nâmındaki eseri, metin, vâzih, münakkah, müfessirlerin akvâlini muhtasarca cami’, pek faydalı bir ki­taptır. Hele âyetleri tavzih ve tahlil hususunda pek mükemmeldir. Tef sîr-i Kaadî’den bir hayli mufassaldır.En ziyâde dirayet tarikiyle yazılmış, ahkâm-ı şer’iyyenin hikmetlerine işareti hâvî bulunmuştur. Ezcümle: âyet-i kerîmesinin tefsiri şu mealdedir : ”Bunlar ile ticârette menfaat vardır. Şarap, zaîfe kuvvet verir. Taamın hazmına yardım eder. Mahzunu testiye edip korkaklara  şecaat, cimrilere sehâvet bahş eyler. Meysir denilen humar ile de ihtiyaç sahiplerine vüs’at gösterilmiş olur. Çünkü bunu oynayanlar deve boğazlamak ve bunun etini muhtaçlara dağıtmak için oynarlar. Boğazlayacakları develerin etinden kendileri yemezler. İşte bunların bu gibi birer menfaati vardır. Fakat bun­lar sebebiyle tehaddüs edecek günah daha büyüktür. Bunların yüzünden insanlar arasında adavetler, buğzlar vücûda gelir. Bunlar  fuhşiyyâta saik olur. Bunlar, aklın zevâline sebebiyet verir. Daha nice nice sayılması uzayacak fenalıkları meydana getirir. Binâenaleyh bunların menfaatlarına aldanmamahdır. Çünkü bunların zararları bu menâfi’den kat kat ziyâde­dir.”

Bu tefsirin birinci cildi Üsküdar’da Nûrbânû Kütüphanesinde (24) numarada mukayyettir. Kezâlik birinci ve ikinci ciltleri Veli Efendi Kü­tüphanesinde (249 ve 250)  numarada mukayyettir. Üçüncü cildi de Fâ­tih Kütüphanesinde (417) numarada mukayyed olup sûre-i Meryem’den Sure-i Sâffât’ın nihayetine kadardır.

Müellefâtı: bu son  iki kitap nahve dâirdir.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.