Suyuti’nin Taksimi

kihaes 05/08/2014 0

Suyuti’nin Taksimi: Ne var ki, yazılan yüzlerce ve hattâ binlerce hadîs kitabı içerisinden sadece Kütüb-i Sitte hakkındaki bu kısa malumât, bu mevzuda bir mü’minin bilmesi gereken bilgi için yeterli değildir. Bu maksadla, Suyûti, Cem’u’l-Cevâmi’nin mukaddimesinde sahîh addedilip güvenilebilecek kitaplar hakkında biraz daha geniş bilgi verir. Buna göre, hadîs kitaplarının şöyle tabakalandığını görürüz:

I- Rivâyetleri sahîh olanlar, bunlar on kitaptır:

1- Buhârî, 2- Müslim, 3- Sahîhu İbni Hibbân, 4- el-Müstedrek (Hâkim’inki olup içerisinde zayıf olan mahdut miktarda hadîs vardır), 5- el-Muhtâre (ez-Ziyâu’l-Makdisî’nin eseri), 6- Muvatta, (İmam Mâlik’in eseri), 7- Sahîhu İbni Huzeyme, 8- Sahîhu Ebi Avâne, 9- Sahîhu İbni’s-Seken, 10- el-Müntekâ  (İbnu’l-Cârûd’un eseri). Ve (bunlarla ilgili) müstahrecler. Suyutî ilâveten, Cem’u’l-Cevâmî’de herhangi bir hadîsi bunlara nisbet ettiği zaman o hadîsin sahîh sayılması gerekeceğini, sadece el-Müstedrek’te bazı hadîslerin zayıf olduğunu, onları kaydettikçe za’fını belirttiğini kaydeder.

II- Sahîh, Hasen ve Zayıf Hadisleri Beraberce İhtiva Eden Kitaplar. Bunlar şunlardır:

1- Ebu Dâvud, 2- İbnu Mace, 3- Ebu Dâvut et-Tayâlisî’nin Müsned’i 4- Ahmed İbnu Hanbel’in Müsned’i, 5- Ahmed İbnu Hanbel’in oğlu Abdullah’ın Müsned’e Ziyâdâtı, 6- Abdurrezzâk es-San’ânî’nin Musannaf’ı, 7- Sâd İbnu Mansûr’un Sünen’i 8- Ebu Nuaym’ın Hilyetu’l-Evliya’sı, 9- Ebu Bekr İbnu Ebî Şeybe’nin Müsned’i, 10- Ebu Ya’la el-Mevsilî’nin Müsned’i, 11- Taberânî’nin el-Mu’cem’ul Kebir’i ve Mu’cemu’l-Evsat’ı, 12- Ed-Dârakutnî’nin es-Sünen-i, el-Efrâd vs… si, 13- Beyhakî’nin es-Sünen u’l-Kebîr, Şu’abu’l-İmân, el-Ma’rife, el-Ba’s, Delâilu’n-Nübüvve, el-Esmâ ve’s-Sifât’ ı.

Suyûti bu kitaplarda sahîh hasen ve zayıfın beraberce bulunduğuna dikkat çektikten sonra Cem’ul-Cevami’de zayıfları çoğunluk itibâriyle belirttiğini de kaydeder. Bu meyanda Ahmed İbnu Hanbel’in Müsned’i hakkında şu açıklamayı yapar: “Ahmed İbnu Hanbel’in Müsned’inde her ne varsa hepsi makbûl’dür. Zira ondaki zayıf hasen’e yakındır.”

III- Rivâyetleri Zayıf Olan Kitaplar:

1- Ukeylî’nin ed-Du’afâ’daki rivayetleri 2- İbnu Adiy’in el-Kâmil’ndeki rivayetleri, 3- el-Hatîbu’l-Bağdâdî’nin, Tarîh, el-Câmi, el-Bücelâ… gibi kitaplarındaki riâyetleri, 4- İbnu Asâkir’in Tarîhu’d-Dımeşk’indeki rivayetler 5- Hakîmu’t-Tirmizî’nin Nevâdiru’l-Usûl’ündeki hadîsler 6- El-Hâkim’in Târih’indeki hadîsler, 7- İbnu’l-Cârud’un Târih’indeki hadîsler, 8- Deylemî’nin Müsnedu’l-Firdevs’indeki hadîsler.

Suyûti, bir hadîsi bu kitaplara nisbet ettikten sonra, hadîsin zayıf olduğunu, ayrıca belirtmeye hâcet kalmadığını söyler.

Dikkat 1: Suyûti, bu açıklamayı yaptıktan sonra Cem’u’l-Cevâmi’yi tertibte baş vurduğu -tamamı seksene yaklaşan- diğer kitaplar hakkında bilgi sunmaz. Ancak, az sonra kaydedeceğimiz Dehlevî’nin taksimâtından da bilistifade şu söylenebilir: Geriye kalan kitapları, yukarıda kaydettiğimiz ilk iki tabakaya koymamız mümkün değildir. Bunlar ya bu üçüncü tabakada mütâlaa edilerek hepsinin hâkim vasıflarının “zayıf” olduğu kabul edilir veya burada zikredilenlere nazaran daha da zayıf dördüncü bir mertebe teşkîl ettikleri kabul edilir. Ancak bunların genel vasfı vaz”dır, “butlân”dır demek mümkün değildir, bu Suyûti’yi kendi adımıza konuşturmak olur.

Dikkat 2: Kütüb-i Sitte’den Tirmizî ve Nesâî’nin yukarıdaki tâdadda zikredilmemeleri dikkat çekicidir. Bu bir zühûl mü, yoksa kasıt mı bilemiyoruz, ama bu açıklamada bir eksikliktir. Şurası muhakkak ki bu iki süneni üçüncü tabakada mütalaa etmek mümkün değildir. Her ikisini de birinci tabakada mütâlaa edemesek bile Nesâî’yi birinci, Tirmizî’yi de ikinci tabakada mütalaa etmemiz mümkündür. Her ikisini üçüncü tabakaya dâhil etmek hiç muvafık olmaz. Suyûti’nin burada tam bir tesebbüt ve dikkatle hareket etmediğini gösteren bir diğer emâre, bir kısım âlimlerce de sıhhat durumu takdîr edilen İbnu Huzeyme’nin Sahîh’inden hiç söz etmemesidir.

Kaynak: Hadis Tarihi, Abdulvahid Metin

Yorumlar kapalı.