Süleyman Sudi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/22/2016 0

Süleyman Sudi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı muhasib ve siyasetçilerinden olup devletin mail işlerinin esasına vakıf bir zattır. Arapça, Farsça ile Fransızca ve İngilizce bilirlerdi. Siyasi memuriyetle birkaç def’a Avrupa’ya gönderilmişti. Son me’muriyetleri Meclis-i Maliye Azalığı idi. Müellefatının en meşhurlarından olan (Defter-i Muktesit) ismindeki üç cildlik tedkik mahsulü eserleri eski zamanlardan 1309 (1893) tarihine kadar Osmanlı Devletinin mali islerinin ortaya çıktığı kaynaklarla cereyan sureti ve buna dair tarihi ve ilmi ma’lumatı toplamaktadır ki bu yolda bir eser daha görülemedi. Mülga Vakit Gazetesinde tefrika olarak neşr olunan (Mebahisu’l-Maliye fi Devleti’l-Osmaniye) isminde diğer bir vakıfane eseri ile (Usul-i Meskukat-i Osmaniye ve Ecnebiye) isminde basılmış bir eseri ile (Takvim-i Daimi) eserleri cümlesindendir. (Defter-i Muktesid)’in 4. cildinin basılmasına himmet olunamamasına teessüf olunur. Trabzon’a bağlı Of kazasının mu’teber ailelerinden (Karsizadeler) torunudur. Doğumu itibariyle Galatalıdır. 1313 (1897) tarihlerinde İstanbul’da vefat etmiştir. Eyyüb Sultan’da Yavedud iskelesi yakınındaki mezarlıkta medfundur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.