Solak-zade Mehmed Hemdemi Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/12/2015 0

Solak-zade Mehmed Hemdemi Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İstanbul’ludur. Adına nisbet edilip Osmanlıların zuhurundan Kanuni Sultan Süleyman’a kadar o devrin sade üslubu ile yazılmış ve bir cild halinde tertib edilmiş Osmanlı Tarihi ile (Fihrist-i Şahan) adlı Osmanoğulları tarihi manzumesi vardır. Bir de (Tarih-i Umumi) si olduğu (Safayi Tezkiresi)’nde yazılıdır. Tarihinde bazı hurafeler vardır. Musiki’ye de aşina bulunuyordu. (Fihrist-i Şahan) tarihinin önsözünde basılmıştır. 1068 (1657) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Silivrikapı’sından Seyyid Ni­zam Dergahı’na giden caddenin sağ tarafında Çesmebaşı denilen kahvenin köşesinde medfundur. (Fihrist-i Şahan) manzumesi Üsküdar’lı şair Sırrı Efendi’nin taallukatından olup 1142 (1729) de vefat eden Vak’anüvis Reşid Efendi tarafından ve bundan sonrası da Münif Paşa tarafından zeyl edilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.