Şeyhi Mehmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/12/2015 0

Şeyhi Mehmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hayat tercemesi (Meşayıh bölümü)nde zikredilen Feyzi Hasan Efendi’nin oğludur. Şairlerden ve hal tercemeleri ulemasından olup Edirnekapı dışında Emir Buhari’nin damadı Mahmud Çelebi Dergahı’nda babasına halef olarak şeyhlik makamına geçmiştir. Tezkire sahibi Kınalizadenin asırdaşıdır. Meşhur (Şakayık-ı Numaniye) Zeyli (Atai) ile Katib Çelebi’nin (Takvimü’t-Tevarih)ine güzel zeyilleri vardır. (Vakayi’u’l-Fuzala) isminde olan (Şakayik Zeylü’z-Zeyli)ni Şakayık ve Atai Efendi tarzında yazdıktan sonra vezirler, şairler, şeyhler, tekkeler, mescid ve cami şeyhleri ve bazı mühim olayları da ilave ettiğinden iki büyük cild şeklinde tertib etmiştir. 22 senelik olayları ihtiva eden ve kendi el yazısı ile yazılan nüshası Umumi Kütübhanede Halis Efendi kitabları arasındadır. Birer takımı da Nuruosmaniye ve Bayezid Camii Kütübhanelerinde mevcuttur. Vefatı (İd-i huceste) terkibinin ifade ettiği 1145 (1733) tarihindedir. Kabri mezkur dergahın avlusundadır. Eserleri basılmamıştır. Yazı üslubu Atai’ye nisbetle daha sadedir. Zeyl-i Şeyhi 1044 (1635) den 1129 (1717)a kadar olup bu tarihten 1142 (1729) ye kadar da oğlu tarafından zeyl edilmiştir. Aşağıdaki beyit şiirleri cümlesindendir:

Sakın aldanma lu’bet-baz-i dehrin mekrine

Şeyhi Neler peyda eder ol bu kebud-i çadır altında.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.