Şerif Reşid Paşa (Şerif Hacı Ahmed Reşid Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/12/2015 0

Şerif Reşid Paşa (Şerif Hacı Ahmed Reşid Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hukuk ve tarih ilminde büyük bir vukuf sahibi, fazıl, kalem erbabından, çalışkan bir zat olup İstanbul’ludur. İlk bilgileri tahsilden ve Hu­kuk Mektebine girerek tahsilini ikmalden sonra devlet hizmetine dahil olarak valiliğe kadar yükselmiştir. Son me’muriyeti olan Hicaz Vilayeti Valiliği ile Şeyhü’l-Harem Mekkiliğinden emekli olarak İstanbul’da vefat etmiştir. Süleymaniye Camii avlusunda defn edildi.

Basılmış eserleri:

 • (Ruhu’l-Mecelle): Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’nin usul ilmine tatbik suretiyle şerhini beyan etmiş olup sekiz cüzdür.
 • (Hukuk-i Ticaret): Ticarete taalluk eden bütün Osmanlı kanun ve nizamnamelerinin şerhini açıklamaktadır.
 • (İmam-ı A’zam’ın Siyasi Terceme-i Hali).
 • (Din-i Mübin-i islam): Akaide, ibadete, münakehat ve müfarekata, tasavvuf ilmi ile İslam’ın yüksek ahlakına, dini kardeşliğe dair bilinmesi lazım olan mes’eleleri ihtiva edip beş cüzdür.
 • (‘Usulu’i-Hukmi Fi Nizdmi’l-Alem’ Tercemesi): Eserin metni hayatı (Ulema bölümünde) yazılı olan Mevlana Hasan EI-Kafi-i Akhisari’nin olup tercemesi ile beraber 1331 (1913) tarihinde Hicaz Vilayeti Matbaasında basılmıştır.

Basılmamış eserleri:

 • (Tarih-i Umumi-i İslam): Muhtelif memleketlerde hüküm suren bütün İslam hükûmetlerinden bahsetmekte olup sekiz cilddir.
 • (Terceme-i Tarih-i Al-i Bermek): İsminden de anlaşılacağı gibi Bermekiler’in durumundan bahsetmekte olup bazı mutalealar ilave edilmiştir.
 • (Feth-i Mübin-i Kudüs): «Buhari-i şerif» ile «Fütuhu’ş-Sam»dan toplanmak suretiyle tertib edilmiştir.
 • (Riyaz-ı Adalet): Siyasetin hikmeti ile güzel Ahlaktan bahsetmektedir.
 • (Risaletü’l-Hayavan ve’l-insan Tercemesi): Meşhur (Risale-i ihvani’s-Safa)’dan bu isim ile olan risalenin tercemesidir.
 • (Divan): Bilinen tarzda tertib olunup şiir yazma san’atına da malik bulunduklarının bir şahididir.

Yüksek hal tercemeleri (Hayat hikayeleri) (Maşayıh bölümü)nde zikredilen arif hocam Haririzade Kemal Efendi Hazretlerinin mezar taşının manzum kitabesi hayatını yazdığımız merhum Paşa’nındır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.