Şehri-zade Mehmed Said Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/13/2015 0

Şehri-zade Mehmed Said Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarihçi alimlerden olup tahsilini memleketi olan İstanbul’da yapmıştır. Tahsilini bitirdikten sonra kalem «Katiplik» gibi me’muriyetlerde bulunmuş ve 1178 (1768) tarihinde vefat etmiştir. Katib Çelebi’nin mukallidi, araştırıcı bir tarihçidir. Şiire olan kabiliyeti oldukça iyidir.

Eserleri:

  • (Nev-Peyda): Mufassal ve faydalı bir mukaddimeyi ihtiva eden bir tarihtir. Bu mukaddimede tedkik ve müracaat ettiği eserlere dair bibliyografik pek çok bilgi olduğu gibi dört halife ile Osmanlı sultanlarının fazilet ve meziyetlerine ait yüz maddeyi de ihtiva etmektedir. Kitabın asıl kısmında 699 (1299) dan 1000 (1592) senesine kadar olan üç yüz bir senelik Osmanlı olayları ile Katib Çelebi ve Naima’nın geniş bir şekilde hayatları mevcuttur. Sultan üçüncü Osman devrinde yazdığı bu eserinde kendi hayatına ve eserlerine dair izahatı da yazıyor.
  • (Hişt-i Behişt): Muhtasar İstanbul tarihidir.
  • (Lübbü’t-Tevarih): Muhtasar Kırım Hakanları tarihidir.
  • (Tuhfe-i Mustafaviye Fi Beyan-ı Kapudan-ı Devlet-i Aliye): Kaptan-ı Derya Mustafa Paşa adına te’lif etmiştir.
  • (Zübde-i Muteallıka Bi’l-Bihar): «Tuhfe»sinin muhtasarıdır.
  • (Kurretü’l-Ebsar Fi Netayici’t-Tevarih Ve’l-Ahbar).
  • (Ravzatü’sSelatin).
  • (Nuhbe-i Saidi).
  • (Ravzatü’l-Enfüsi) :            Katib Çelebi’nin (Cihan-numa)sına ikinci cild olmak üzere 1153 (1740) senesinde yazmağa başlamıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.