Nikolay Berdyayev kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/04/2016 0

Nikolay Berdyayev kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1874-1948) Rus idealist ve mistik düşünür. Hıris­tiyan dünya görüşünü ve tarihin dinsel metafizik anlam taşıdığını sa­vunmuştur. Nikolay Aleksandroviç Berdyayev Ukrayna’da Kiev kentinde doğdu, Paris’te öldü. Öğrencilik yıllarında revizyonizme eğilim gösterdi. Çarlık döne­minde görüşleri nedeniyle izlendi ve bir ara sürgüne gönderildi (1900). Felsefe dergileri yayımladı, felsefe dernekleri kurdu. Bu çerçevede önce Kantçı düşünce­ler taşıyan Berdyayev 1905’ten sonra açık ve uzlaşmaz bir mistisizme bağlandı. 1917 devriminden sonra yeni düzene ve Mancizm’e karşı çıkarak 1922’de ülkesin­den ayrıldı. Bir süre Berlin’de bulundu. 1924’te Paris’e yerleşti.

Berdyayev felsefi etkinliğinin ilk döneminde ortaya koyduğu çeşitli ürünlerinde ve dergilerde yazdığı bir dizi yazıda Kantçı bir konumdan yola çıkarak idealist görüşleri savundu. Bu görüşler özel­likle toplum felsefesi alanında yazdığı Subyektivizm i individualizm vı obşçestvennoy filosofii adlı çalışma­sında toplanmıştır. Mistisizm döneminin görüşleri ise, felsefe, toplum yaşamı ve edebiyatla ilgili deneme­lerinin yer aldığı Sub specie aeternitatis. Opıtı filosofs- kiye, sotsialnıye i literaturnıye adlı kitabında yansır.

Berdyayev Rusya’da Tanrı’yı arayış anlamına gelen “bogoiskatelstvo” akımının öncülerindendir. Onun bu akım çerçevesinde Petersburg’da kurduğu bir din-felsefe derneği o dönemin çeşitli akımları arasında tutucu düşüncenin odağı durumuna gelmişti.

Berdyayev Batı’ya geçtikten sonra Berlin’de göç­men yurttaşlarını bir din-felsefe akademisinde bir araya getirdi. Burada tümüyle dinsel bir kapanış, karanlığa dönüş eğilimi egemendi. Bu dönemde yaz­dığı Filosofiya neraventsva, Novoye srednevekovye adlı yapıtlarında Berdyayev sosyalizme, sosyalist dünya görüşüne karşı düşüncelerini dile getirmiştir.

Paris’e yerleştikten sonra Put adlı dergiyi kurdu. Aynı zamanda edebiyat eleştirmeni olan düşünür, buradaki etkinlikleri boyunca, dinsel bir varoluşçuluk (egzistansiyalizm) denebilecek obskürantizmin tanın­mış önderlerinden biri durumuna geldi. Tarihin dinsel-metafizik bir anlamı olduğunu ve Hıristiyan dünya görüşünün doğruluğunu kanıtladığını öne sürdü. Berdyayev Sovyetler Birliği dışında etkinlik gösteren Rus düşünürlerinin Batı’da en çok tutulanla­rından biri olmuştur.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Subyektivizm i individualizm yı Obşçestvennoy filosofii, 1901, (“Toplum Felsefesinde Öz­nelcilik ve Bireycilik”);
  2. Sub specie aeternitatis, opitı fılosofskiye sotsialnıye i literaturnıye, 1907, (“Öncesiz ve Sonrasız bir Bakış Altında Felsefesel, Toplumsal ve Yazınsal Denemeler”);
  3. Filosofiya ve neraventsva, 1923, (“Eşitsizlik Felsefesi”);
  4. Novoye sradnovekovye, 1924, (“Yeni Ortaçağ”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.