Neşri Mehmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/01/2015 0

Neşri Mehmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Eski Osmanlı tarihçilerinin meşhurlarından olup Germiyanlıdır. Aşık Çelebi (Tezkire-i Şuara) adlı eserinde Bursa’lı olduğunu yazıyor. Sultan ikinci Bayezid devri müderrislerinden idi. Mezkur padişah tarafından Osmanlı tarihini yazmak vazifesi ile me’mur olarak devletin ilk kuruluşundan zamanına kadar cereyan eden olayları ihtiva eden yazdığı (Cihan-Nüma) ismindeki tarihin ibaresi sade ve selistir.

Bir nüshası Bayezid Camii Kutübhanesinde, bir nüshası da Osmanlı Müzesi Kütübhanesinde vardır. Basılmamış olan bu eser Türk ve Tatar milletlerinin geçmişlerine dair bir hayli tafsilatı ihtiva etmektedir. Şiirede intisabı olduğu eserlerinden anlaşılmaktadır. Ali’nin ifadesi de bunu ispatlamaktadır.

(Künhü’l-Ahbar)ın basılmamış kısmında yazılı şiirlerinden :

«Gözlerimden aktı deryalar gibi yaşım benim

Dostlar çok gördü unmadık başım benim.

Geçmek içün seyl-i eşkimden hayalin askeri

Bir direkli, iki gözlü köprüdür kaşım benim.»

Kabrinin Bursa’da Mevlevi Süleyman Efendi civarında olduğu ve fakat yolu genişletmek sırasında tahrib edildiği rivayet edilir.

(Künhü’l-Ahbar)ın basılmamış kısmında Bursa’ya gelerek Sultaniye Medresesine müderris tayin edildiği ve burada irtihal ettiği yazılıdır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.