Nasuh Efendi Mıtrakçı (Çebnüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/01/2015 0

Nasuh Efendi Mıtrakçı (Çebnüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tarihçilerinden, hüner sahibi, alim bir zattır. Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk tahta çıkışından 954 (1547) tarihine kadar bir cildlik bir tarih yazmıştır. Bu tarihten sonrasını yazmağa başlamışsa da ikmaline muvaffak olamamıştır.

Yazı san’atına da tam bir intisabı olup «çeb» denilen yazı türünün mucidi gibidir. (Mıtrakçı) tabiri demirci çekici oyunundaki maharetinden dolayıdır. Divan-ı Hümayun kaleminin o zamanki teşkilatına göre müstahdemlerinden bir kısmına da «Mıtrakçı» denildiği rivayet edilir.

Revan Odası Kütübhanesinde (Fetihname-i Karaboğdan) isminde bir eseri vardır. Kanuni Sultan Süleyman adına 926 (1520) tarihinde Taberi Tarihi’ni (Mecmau’t-Tevarih) ismi ile terceme etmiştir. Bu terceme basılmış terceme ile karşılaştırıldığında Nasuh Efendi’nin tercemesinden tamamen başka olduğu ortaya çıkmaktadır. Efendi’nin tercemesi selis ve hemen her bahsin sonunda kendi zatının mahsulü olmak üzere latif manzumeler derc edilmiştir.

Bunlardan başka (Tuhfetü’l-Guzat) isminde resimli bir eseri de vardır. Bu zat hakkında (Riyaziyyun) bölümünde de fazla bilgi vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.