MUHAMMED BİN EL-MÜSTENÎR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

MUHAMMED BİN EL-MÜSTENÎR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ebû Alî Kutrub en-Nahvî Basra’da yetişmiş meşhur bir zâttır. (206) tâ­rihinde vefat etmiştir.

Mevki-i  İlmîsi:

 

Ebû Alî Kutrub, tefsirde, nahiv ve lûgatda pek mahir bir üstâz idi. Edebiyyattaki iktidarı herkesçe müsellemdir. Fakat hadis, lügat rivayetinde si­ka sayılmıyor. Basra’da Sîbeveyh’den ve şâir âlimlerden teallüm etmiştir.

Derse pek düşkün olduğu cihetle daha sabah olmadan Sîbeveyh’in kapısına gider, ders saatine muntazır olurdu. Bir gün Sîbeveyh kendisine : Sen ancak bir gece kuşusun.” diye iltifatta bulunmuştu. Bu yüzden Kutrub lâkabını almıştır. Ebû Dülef el-İclî’nin çocuklarını ta’lîme me’mûr olmuştu. Nazzâm’dan mezhebini ahzetmîş, bu cihetle Mu’tezile-i Nazzâmiyye mezhebinde bulunmuş idi.

Lûgatta (Müselles) usûlünü ilk vaz’ eden Kutrub’dur. Şu kıt’ası da pek güzeldir :

Meâlı : Sen ey nedîme-i ruhum! Benimle beraber bulunmasan da yâdın benimle beraberdir. Gözümden gaib olduğun zaman seni kalbim görmeğe başlar. Göz sevdiğini görür, araştırır; kalb gözü, dîde-i basiret de nazardan hâlî olmaz.

Müellefâtı   :

Me’hazlar:Vefeyâtü’l-A’yân, Buğyetü’l-Vuât, Kaamus Tercemesi,Keşfü’z-Zunûn, Mevzûâtü’l-Ulûm,Kaamûsül-A’lâm,  El-A’lâm.[110]

   KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.