FERRÂ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Yahya b. Ziyâd b. Abdi’llâh b. Mervân ed-Deylemî, meşhur bir âlimdir. Künyesi (Ebû Zekeriyyâ) dır; (Ferrâ’) demekle şöhret bulmuştur. (140) tâ­rihinde Kûfe’de doğmuş, birçok zaman Bağdad’da oturmuş, (207) târihinde Mekke-i Mükerreme yolunda vefat etmiştir.

Mevki-i  İlmîsi:

Ferrâ’, Arabiyyât’da imamdır. Nahivde Kisâî’den sonra Küfe âlimleri­nin en büyüğü idi. Maahâzâ fakıyh, mütekellim, müfessir, eyyâm-ı Arab’a vâkıf, nücûma, tıbba âşinâ bir zât bulunuyordu. İlm-i Kelâm’ı sever, eserle­rinde felsefî   ta’bîrlerden hoşlanır, Mu’tezile i’tikadına mütemayil görünürdü.

Ferrâ’ mütedeyyin, müteverri’ idi. Mutaazzım, mütekebbir sanılırdı. Ha­lîfe Mem’mûn’un oğullarının terbiyelerini deruhte etmişti. Fevkalâde bir kuvve-i hafızaya mâlikdi. Eserlerini bütün ezber yazmıştır.

Dört cildden müteşekkil bir Tefsîr’i vardır. Kendisi Arabcaya hâkim ol­duğundan, Tefsır’inde en ziyâde bu babdaki ihtisasını tecellî ettirmiştir. Bu Tefsîr’in bir nüshası İstanbul’da Süleymâniye Kütüphanesinde mevcuddur.

Müellefâtı:

Me’hazlar: Tezkiretü’l-Huffâz   li’z-Zehebî, Buğyetü’l-Vuât, El-A’lâm, Mevzuaü’l-Ulûm.

   KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.