Molla Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/30/2015 0

Molla Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Seyyid Ali adında Diyarbakır’lı bir zatın oğlu olup fazilet sahibi Osmanlı riyaziyecilerindendir. Bağdad fatihi Sultan Dördüncü Murad’ın maiyyetinde İstanbul’a gelerek Sultan’ın emri ile tefsir, hadis, fıkıh, beyan, meani, mantık, kelam, hendese ve hey’etten bahseden (Es’ile) adında bir eser yazmıştır ki bu eser muasırı ulemadan bir hayli zevat tarafından şerh olunmuş ise de müellif ancak Şeyhü’l-İslam Bahai ve muallimi Abdürrahim Efendilerin yazdıklarını nazar-i itibara alarak (Red ve Kabul) adı ile bir eser yazdığı gibi (Ecvibe) ismi ile de ayrıca bir eser meydana getirmiştir. Bunlardan başka nücumdan müstakil bir eseri ile (Çağmini Şerhi) ile (Kadızade’ye Haşiyesi) vardır. Diyarbakır ve Bağdat niyabetlerinde bulunmuş ve 1066 (1656) da Şam naibi (Kadısı) iken irtihal ederek Sinaniye denilen kabristana defn edilmiştir. Şiir yazma tabiatı da vardır. Talebelerinden en meşhuru Abdurrahman Fazıl adında bir zattır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.