Mahmud İbn-i Mehmed (İbn-i Dilşad Şirvani) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/28/2015 0

Mahmud İbn-i Mehmed (İbn-i Dilşad Şirvani) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fazilet erbabından, tarih-bilgini bir zattır. İbn-i Kesir Dımeşki’nin meşhur (El-Bidaye ve’n-Nihaye) ismindeki tarihini ve İbn-i Verdi’nin (Haridetü’l-Acaib ve Ceridetü’l-Garaib) adlı eserini terceme ettiği gibi hayat hikayesi ulema faslında yazılmış Karabaği’nin (Calibü’s-Sürur) ismin­deki (Muhadarat)ını da terceme etmiştir.

(Haride)’yi 870 (1466) tarihinde terceme etmiştir. Bu tercemeye dair coğrafyacılar faslında lüzumlu izahat vardır. Manisa’da Muradiye Kütübhanesinde coğrafya ve İslam tarihinden bahseden (Mesalikü’l-Mealik) isminde Türkçe bir eseri de tarafımdan görülmüştür. İkinci Murad devrinde terceme edilmiş İbn-i Kesir tarihlerinin tercemeleri Damad İbrahim Paşa Kütübhanesinde vardır. Bu zatın «Etibba» faslında da ismi ve tıbbi eserleri zikr edilmiştir. Not: Alttaki makale de Müellifin (Bursalı Mehmed Tahir Efendi) Tıp’çılar bölümünden alınmıştır. Aynı kaynaktan alınmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Mahmud İbn-i Mehmed Dilşad Şirvani kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

Hicri Sekizinci asır tabiblerinden olup Şirvan’lıdır. Manisada Muradiye Kütüphanesinde nüshaları manzurum (tarafımdan görülmüş) olan on dört bab üzerine müretteb Türkçe (Muhtasar Tıb) ile 841 (1437)’de te’Iif ettiği üç kitab üzerine müretteb Türkçe (Kemalname) ismindeki tıbbi eseri ve Müze’i Hümayun Kütübhanesine de eski Sadrıazam Cevad Paşa merhum tarafından hediye edilen kitablar arasında (Tuhfe-i Muradi fi Esnafi’I- Cevahir) isminde ikinci Murad adına te’lif edilmiş bir eseri vardır. Bu bilgili zat meşhur (Tarih-i İbn-i Kesir)’i de terceme eylemiştir ki bir takımı Şehzadebaşı’nda İbrahim Paşa Kütübhanesinde mevcuttur.

İkinci Murad adına Mütercim Mustafa ibn-i Seyyidi tarafından da (Cevahirname) isminde mücevheratın çeşitlerinden ve özelliklerinden bahseden yedi makale üzerine müretteb bir eseri daha vardır ki Nasir-i Tusi’nin bu sahadaki Farsça risalesinin genişletilmiş tercemesidir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.