Kethüda Said Efendi (Veli Efendi Zade Kethüdası) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/10/2015 0

Kethüda Said Efendi (Veli Efendi Zade Kethüdası) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kadılardan, tarih-bilgini bir zat olup Sultan Üçüncü Selim olayına dair basılmamış bir tarihçesi vardır. Maamafih evveline Rusya Çarı Büyük Petro zamanından başlayarak mufassal ve şerhli kıymetli bir mukaddime yazmıştır. (Neticetü’l-Vekayı) isimli diğer bir tarihçe de 1221 (1807) den itibaren vakaları zabt etmiştir. Bu eserde 1222 (1808) den itibaren zabt edilen ve Üçüncü Selim’in tahttan indirilişini hikâye etmekte olup (Mazbutat-ı Said) tesmiye olunan kısım da derc edilmiştir. Ondan sonrasını meçhul bir zat zabta başlamış ve 1224 (1809) senesine kadar yazıp (Neticetü’l-Vakayı’) tesmiye ettiğini beyan ile Haremeynin tahlisini [kurtarılmasını] da zeyl olarak derc etmiştir ki bunun nihayetinde 1234 (1819) tarihi vardır. Bazı kıraete göre (Netice)’nin de Said Efendi tarafından yazıldığı anlaşılıyor ki Cevdet Paşa Hazretlerinin ifadeleri de bunu te’yid ediyor.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.