KASIM BİN SELLÂM KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Ubeyd Kasım muhterem bir âlimdir. (156) târihinde doğmuş, (223) târihinde Mekke-i Mükerreme’de vefat etmiştir.

Kudret-i  İlmiyyesi:

Ebû Ubeyd, asrının her fende bir üstâzı idi. Nahiv ulemâsından, fâzıl, mütedeyyin, hüsn-i te’lîfe mâlik, sahîhü’n-nakil bir zât bulunuyordu. Ebû Ubeyde, Ismaî, Ebû Muhammed el-Yezîdî, Îbnü’l-A’râbî, Kisâî, Ferrâ’ gibi meşâhirden teallüm etmiş, kendisinden de Yahya b. Muîn ve sâire müstefîd olmuşlardır..

Müellefâtı  :

Me’haz :  Buğyetü’l-Vuât.

   KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

 

Yorumlar kapalı.