İSMAİL BİN İSHÂK KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

İsmail b. İshâk b. İsmail b. Hammâd el-Ezdî, muhterem bir âlimdir. “El-Cehzamî” denmekle ma’rûftur. (200) senesinde Basra’da doğmuştur. (282) de füc’eten vefat etmiştir.

Mevki-i İlmîsi:

İsmâil el-Ezdî, kudretli bir müfessirdir, muhaddistir. Bağdad’da tevattun etmişti. Bağdad’da, Medâyin’de, Nehrevan’da kadılık etmiş, vefatında Kadi’l-Rudât bulunmuştu. Mâliki mezhebini Irak’da neşreden, bu zâtın mensûb olduğu hanedandır. Bunlara (Hammâd Ailesi) denir ki, Irak’da bir beytü’1-ilimdir. Bu aileden üç yüz sene kadar bir müddet içinde birçok âlimler yetişmiştir.                                                             

Halîfe Mütevekkil zamanında Bağdad kadılığına ta’yîn ve bir aralık az­ledilmiş ise de, bilâhare Mu’temid devrinde tekrar kadılığa nasbedilerek ve­fatına kadar o makamı muhafaza etmiş, kendisinden sonra Bağdad üç ay kadısız kalarak halk söylenmeye başlamıştı. Velhâsıl muhterem bir müfessir idi.

Müellefâtı:  Fıkıhdandar.on cilddir. İki cilddir. Bu iki eser bâzı fetvalar hakkındadır.

Me’hazlar:  Buğyetü’l-Vuât,  Ed-Dîbâcü’l-Müzehheb,  Tabakaatü’n-Nuhât, El-A’lâm.

Dördüncü Tabakayı Teşkil Eden Müfessirler

 

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.