EBÛ YAHYA ER-RÂZÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Abdü’r-Rahman b. Muhammed b. Müslim, fudalâdan bir zâttır. (281) tâ­rihinde vefat etmiştir.

Mevki-i İlmîsi :

Bu zât müfessîr, hâfızü’l-hadîs’dir. Isfahan câmi-i şerifinin imamı bulu­nuyordu. (Tefsir) ile (Müsned) nâmında iki eseri vardır.

Me’hazlar:  Tezkiretü’l-Huffâz,El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.