İBN-İ ATIYYE EL-KADÎM KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Muhammed, Abdullah b. Atıyye b. Abdi’llâh b. Hubeyb ed-Dımışkî, kadîm bir müfessirdir. (383) târihinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Kudret-i  İlmiyyesi  :

İbn-i Atıyye, muktedir, mukrî, fâdıl, zâhid bir zâttır. Mahfûzâtı hariku­lade bir derecede bulunuyordu, hattâ Kur’ân-ı Kerîm’deki kelimâtın ma’nâlarını îzah ve bu hususta istişhâd için eş’âr-ı Araptan elli bin beyt hıfzetmiş olduğu rivayet olunuyor. “Tefsîrü İbn-i Atıyye” nâmiyle bir tefsir sahibidir. Muhaddisler arasında da sika, me’mûn bir zât olarak tanınmıştır. Bâb-ı Câbiye denilen mevki’deki bir mescid-i şerifin imamı bulunuyordu. Bu mescid, “Mescid-i Atıyye” demekle ma’ruftur.

Me’hazlar  :  “Tefsır-i  Şevkânî Mukaddimesi,  Mevzûâtü’l-Ulûm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.