Emir Çelebi (Seyyid Mehmed Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Emir Çelebi (Seyyid Mehmed Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İlmi ve ameli olmak üzere bir mukaddime, altı ta’lim ve bir hatime üzerine müretteb yedi yüz (700) küsur sayfalık (Enmuzec-i Tıb) adı ile Türkçe (1034 (1624) tarihinde bir kitab yazmıştır ki bir çok bahisleri zamanımız tıb usulüne uymaktadır. Bu zat uzun müddet Mısır ülkesinde Mehmed Kalavon Hastanesinde baştabib vazifesini ifa ettiğini (Enmuzec)’in mukaddimesinde zikr ediyor. Bu eser Kaptan-ı Derya Receb Paşa adına te’lif edilmiştir. 1048 (1638) de İstanbul’da vefat etmiştir. Bu zatın (Garaibu’l-Hekim) ve (Neticetü’t-Tıb) isimlerinde iki tıbbi eseri daha vardır. (Neticetü’t-Tıb)’ın bir nüshası Beşiktaş’ta Yahya Efendi Dergahı Kuütüphanesinde mevcuttur.

Emir Çelebi bu eserinin mukaddimesinde İstanbul’da Unkapanı’nda bir dükkân kiraladığını ve talebelerinden Ali’nin adına yazdığını beyan ediyor. (Enmuec)’in nüshaları İstanbul Kütüphanelerinden Ayasofya, Es’ad Efendi ve sair kütüphanelerde vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.