EL-MUÂFÂ EN-NEHREVÂNÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

İbn-i Zekeriyyâ b. Yahya b. Humeyd, büyük bir âlimdir. Künyesi Ebü’l-Ferec’tir. (305) senesinde doğmuş, (390) târihinde vefat etmiştir. Rahme­tu’llâhi aleyh.

Mevkiyi   İlmîsi:

Muâfâ Nehrevânî, meşhur bir allâmedir. Muktedir bir müfessirdir. Hatîb-i Bağdadî diyor ki : Bu zât, kendi zamanında fıkıh, nahiv, lügat, edebi­yat i’tibâriyle nâsm en âlimi idi. Berkanî de Muâfâ’nın sika olduğuna ve nâsın en âlimi bulunduğuna şehâdet etmiştir. Muhammed b. Cerîr et-Taberî’nin mezhebine sâlik idi, bir müddet kadılıkta bulunmuştur.

Muâfâ; Begavî, İbn-i Eb-i Dâvûd, İbn-i Sâid, Ebû Hâmid el-Hadramî, Ebû Saîd el-Adevî, İbn-i Şenbûz gibi yüksek âlimlerden, muhaddislerden ilm-i hadîs ve şâire ahzetmiş; kendisinden de Ahmed b. Mesrur, Ebû Sâleb el-Mülcem; Ebü’1-Alâ el-Vâsıtî, Ebü’l-Kasım el-Ezherî, Ebü’t-Tayyib et-Taberî, Ebû Alî Muhammed el-Cârûdî gibi zatlar hadis ve sâire ahz ve rivayet etmişlerdir. Altı ciltten müteşekkil bir vardır. Zehebî di­yor ki, bu tefsirde muhabbeât da, nefîs fevâit de vardır.

Ünvanlı diğer bir eseri’ de mevcuttur.

Me’haz  : Tezkiretü’l-Huffâz.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.